Profil spoločnosti

Spoločnosť Montin s.r.o. so sídlom Žriedlová 28, Košice bola založená 24. novembra 1998 a vznikla dňa 07. decembra 1998 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 10679/V. Od svojho vzniku sa profiluje ako dodávateľ kompletných elektromontážnych prác a súvisiacich činností pre všetky typy stavebných objektov, t. j. objekty priemyselnej, administratívnej výstavby a inžinierskych sietí. Našim poslaním je poskytovať spoľahlivé, profesionálne služby v oblasti elektromontáži a hľadať efektívne projektové riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov.

Symbolika LOGA

Logo spoločnosti Montin s.r.o. tvoria dva pravouhlé štvoruholníky. Tmavomodrý – ako platforma v pomere strán 2:3, otočená v smere hodinových ručičiek o 45°od horizontály - symbolizuje silnoprúd. Biely štvorec umiestnený na platforme a otočený o 90° od horizontály symbolizuje slaboprúd. Zahnutý horný roh platformy symbolizuje ich vzájomné prepojenie – teda komplexnosť dodávky elektroinštalácie, ktorá tvorí hlavnú činnosť spoločnosti. Zároveň tvorí iniciálu názvu spoločnosti.

Názov spoločnosti:

Pri založení spoločnosti Montin s.r.o. bolo víziou pôsobenia na trhu realizovať MONTáž elektroinštalácií a zabezpečenie INžinieringu. Tieto hlavné zložky predmetu podnikania tvoria názov spoločnosti.

Farebnosť

Použité farby v logu symbolizujú:

Modrá: skúsenosť, stabilitu a spoľahlivosť,
Biela: slobodu a jednoduchosť riešení
Strieborná: víziu a intuíciu pre hľadanie skrytých možností riešení

 

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Logo spoločnosti Montin s.r.o. je registrované ako ochranná známka č. No 012141503, Spoločenstva na OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - v Alicante), ktorá je platná vo všetkých 27 štátoch Európskej únie.