Revízie

Poskytujeme kontrolnú činnosť,  odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení v rozsahu E1,E2, E4, E5 – A, B, B1 v zmysle §9 zákona č. 124/2006 Z.z.

Praktické príklady rozsahu (OPaOS) revízií:

E5 Elektrické prípojky k objektom, strojom a nabíjačkám pre elektrické vozidlá.

E2B v objektoch ako

 • Nemocnice
 • Bytové a rodinné domy
 • Kancelárske priestory
 • Priemyselné prevádzky
 • Obchodné prevádzky
 • Staveniskové a výstavné elektrické inštalácie  

E2A v objektoch ako

 • Regulačné stanice plynu
 • Mlyny a sýpky
 • Čerpacie stanice PHM       

E1 elektrické zariadenia vysokého napätia

 • Transformátorové stanice
 • 22kV distribučné vedenie
Skupiny

E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu

E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu

E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač

E5 – elektrická prípojka nn

Objekty

A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu

B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu

B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu